Kateřina Honešová

Bakalářská práce

Evropská investiční banka a její přínos pro nové členské státy EU

European Investment Bank and Its Contribution to New EU Member States
Anotace:
Evropská investiční banka a její přínos pro nové členské státy EU, KateřinaHonešová Bakalářská práce je zaměřena na činnost Evropské investiční banky (dále jen EIB), na její strukturu, nástroje a formy poskytování pomoci. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit přínos poskytnutých finančních prostředků ze strany EIB pro nové členské státy EU. První kapitola je věnována obecné charakteristice banky, jejímu …více
Abstract:
European Investment Bank and its contribution to new EU Member States, Kateřina Honešová The bachelor thesis is focused on activities of the European Investment Bank (EIB) - on its structure, instruments and forms of assistance. The aim of bachelor thesis is to evaluate the contribution of funding from the EIB for new European Union (EU) Member States. The first chapter is devoted to the general characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Michaela Staníčková
  • Oponent: Leona Škrachová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava