Theses 

Hormonální aktivita ovarií a její vztah k řadě rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a chorob hromadného výskytu. Možnost jejich ovlivnění hormonální substituční léčbou – Martin Petzel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Petzel

Disertační práce

Hormonální aktivita ovarií a její vztah k řadě rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a chorob hromadného výskytu. Možnost jejich ovlivnění hormonální substituční léčbou

Hormonal Activity of Ovaries and its Relationship to Risk Factors of Cardiovascular Diseases and Diseases of Common Prevalence. Possibility of their Modification by Hormonal Substitution Therapy

Anotace: Vztah mezi adipokiny a hormonálními změnami asociovanými s menopauzou či vliv podání hormonální substituční terapie na hladinu adipokinů je nejasný či nebyl popsán. Při prospekrivním sledování souboru pacientek po chirurgické indukci menopauzy bylo zjištěno, že již 5. den po indukované menopauze dochází ke zvýšení hodnot gonadotropinů a poklesu estradiolu, který se významně neliší od hodnot u žen s déletrvající menopauzou. Nebyly zjištěny rozdíly v koncentraci adipokinů leptinu, adiponektinu, chemerinu, FGF-21, A-FABP a OPG u fertilních žen a osob v menopauze. Byly sice prokázány významné souvislosti mezi adipokiny a pohlavními hormony, ale tyto byly pravděpodobně až sekundární; jejich koncentrace tedy u našeho souboru přímo neovlivňovala koncentrace sledovaných adipokinů. Vůbec poprvé bylo zjištěno, že 9-měsíční podávání perorální nízkodávkové estrogenní hormonální terapie vede k vzestupu leptinémie ve srovnání s ostatními typy substituce (nezávisle na BMI); koncentrace adiponektinu, A-FABP, FGF-21, chemerinu ani OPG se vlivem hormonální terapie nemění. Stejně tak byla sledována dynamika některých adipokinů po indukované menopauze(leptin, adiponektin, A-FABP, FGF-21, chemerin, osteoprotegerin), kdy nebyly zjištěny změny v koncentracích v důsledku chirurgicky indukované menopauzy. 9-měsíční podávání tibolonu nemělo vliv na hladinu adipokinů. Nepodařilo prokázat, že by tyto adipokiny byly nezávislé parametry metabolického syndromu (na rozdíl od fertilních žen, kde to bylo prokázáno). Ve všech případech sice souvisely s parametry typickými pro metabolický syndrom, ale tyto souvislosti byly až sekundární

Abstract: The relationship between adipokines and hormonal changes associated with menopause or influence of hormonal substitution therapy on concentration of adipokines remains uncertain or was not described. During prospective examination of sample of patients after surgical menopause it was proven, that already on the 5th day after surgical induction of menopause increse in gonadotropines and decrease in estradiole concentration was present. There were no differencesfound in concentrations of leptin, adiponectin, chemerin, FGF-21, A-FABP and osteoprotegerin in fertile and menopausal women. Significant relationships between adipokines and sex hormones were proven, but these relations were probably only secundary. Concentrations sex hormones concentration didn´t directly influence the concentration of adipokines. For the first time ever it was proven that the 9 months administration of low dose estrogen substitution therapy increased leptin concetration independently to BMI. The concentration of A-FABP, adiponectin, FGF-21, chemerine and OPG were not influenced by hormonal therapy. No changes of adipokine concentrations of were found during 9 months after surgivally induced menopause. Administration of tibolone didn´t change concentrations of adipokines. Administration of different types of hormonal substitutional therapy didn´t lead in any cases to changes in parametres of bone density. Surveyed adipokines were not proven as an independent parameters of metabolic syndrome in the group of women with surgically induced menopause, which is in contrast to fertile women, in which this relationship was proven. In all cases adipokines were related to parameters typical for metabolic syndrome, but these associations were only secondary

Klíčová slova: Adipokiny, menopauza, sexageny, gonadotropiny, hormonální substituční terapie, metabolický syndrom

Keywords: Adipokines, menopause, sexagenes, gonadotropins, hormonal substitution therapy, metabolic syndrome

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2009
  • Vedoucí: David Stejskal
  • Oponent: Dalibor Novotný, Petr Polák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 9. 2009 dostupné: světu
DOC DOC

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz