Theses 

Úloha Asistentů prevence kriminality – Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

Master's thesis

Úloha Asistentů prevence kriminality

The task of assistants crime prevention

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na Asistenty prevence kriminality, kteří poskytují služby a pomoc občanům ze sociálně vyloučených lokalit a působí v bezpečnostně rizikových lokalitách na území Statutárního města Ostrava. Konkrétní výběr kandidátu z řad Asistentů prevence kriminality je orientován na respondenty ze sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní a jsou příslušníky romské menšiny. Cílem této práce je zjistit, jak Asistenti prevence kriminality vnímají svou pracovní pozici s ohledem na jejich budoucí profesní vývoj. Jako výchozí metodu k dosažení cíle jsem zvolila studium odborné literatury, zákonů a jiných zdrojů, které uplatňuji převážně v kompilační části. Dále v diplomové práci vycházím jak z teoretických, tak praktických vědomostí a zkušeností, které byly mnou získány během dlouholetého působení v oblasti prevence kriminality u městské policie Ostrava. V empirické části práce bude prezentován výzkum, který byl realizován s vybranými respondenty za využití kvalitativních metod. Desing výzkumu bude pojat formou případové studie, jejíž principy budou ve výzkumu využity. Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory.

Abstract: The thesis is focused on the Assistants of crime prevention, who provides services and assistance to citizens of socially excluded localities, and operates in the security-risk sites in the territory of the city of Ostrava. The specific selection of candidates from the ranks of Assistants of crime prevention is focused on the respondents from socially excluded localities, who are long term and difficult to employ and are members of the Roma minority. The aim of this work is to determine how Assistants of crime prevention perceive their job position with regard to their future professional development. As the default method to achieve the goal, I chose the study of literature, law and other sources which I apply in the compilation section. My theoretical and practical knowledge and experience I gained during my long-time exposure in the area of crime prevention at the city police of Ostrava are also included in this thesis. The empirical part of the thesis includes the research which was carried out with selected respondents chosen by qualitative methods. Desing research will be arranged in the form of case studies, which principles will be used in the research. As a method of data collection I chose half structured interviews.

Keywords: Asistent prevence kriminality, prevence kriminality, sociálně patologické jevy, vyloučené lokality.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2016
  • Accessible from:: 8. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Daniel Naivert

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42419 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

POSPÍŠILOVÁ, Liana. Úloha Asistentů prevence kriminality. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 05:36, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz