Bc. Ema Hejlová, DiS.

Diplomová práce

Analýza personální činnosti se zaměřením na nábor, výběr a adaptaci zaměstnanců v organizaci

Analysis of Human Resources activities with a focus on recruitment, selection and adaptation of employees in the organization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá personálními činnostmi - náborem, výběrem a adaptací v konkrétní pojišťovací společnosti. Pozornost je přitom zaměřena na obchodní zástupce, jejichž pracovní vztah k organizaci je díky vykonávání práce na živnostenský list v mnoha ohledech značně specifický. Obsah textu je možné rozčlenit do tří základních částí. První z nich je část teoretická, ve které jsou zmíněné …více
Abstract:
This final thesis deals with personal activities - recruitment, selection and adaptation in a particular insurance company. The attention is focused on the business representatives whose working relationship with the organization is quite specific in many respects thanks to performing work on a business licence. The content of the text can be divided into three basic parts. The first one is theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií