Theses 

Děti s poruchami autistického spektra – Bc. Tereza Kafková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Tereza Kafková

Bachelor's thesis

Děti s poruchami autistického spektra

Children with Autism Spectrum Disordes

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra. Cílem bylo charakterizovat výchovu a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v základních školách speciálních a základních školách praktických a zjistit, jaké metody jsou používány při práci s dětmi s poruchami autistického spektra na základních školách speciálních a základních školách praktických. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti poruch autistického spektra. Dále se věnovala historickému přehledu, příčinám vzniku poruch autistického spektra, diagnostice a klasifikaci. Zabývala se specifiky vývoje a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra, systémem vzdělávání v České republice a v neposlední řadě specifickými přístupy a metodami, které jsou využívány ve výchově a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Druhou částí bakalářské práce je část empirická, která přináší výsledky z dotazníkového průzkumu, kterým bylo zjišťováno, zda je metoda výměnného obrázkového komunikačního systému používanější v základní škole speciální než v základní škole praktické. Též bylo zjišťováno, zda jsou specifické metody a přístupy používány častěji za přítomnosti asistenta pedagoga.

Abstract: This bachelor work is specialized to the issue of autism spectrum disorders. The main aim of this work was to describe the treatment and education of children with autism spectrum disorders at special primary schools and practical primary schools and to find out optimal teaching methods used for working with children affected by autism spectrum disorders at these types of schools. This bachelor work consisted of two key parts. The theoretical part described and clarified the basic terminology in the field of autism spectrum disorders using the processing and presentation of expert sources. Further up the historical overview, the causes of autism spectrum disorders, diagnosis and classification. It dealt with the specifics of the development and education of children with autism spectrum disorders, the education system in the Czech Republic and, last but not least, specific approaches and methods that are used in the education of pupils with autism spectrum disorders. Second part of the thesis is the empirical part presents the results of a questionnaire survey, with which was investigated whether the method Picture Exchange Communication System are more used in special elementary school than in elementary school practical. It was also examined whether specific methods and approaches are used more often in the presence of an assistant teacher.

Keywords: Autismus, autistická triáda, děti, metody, poruchy autistického spektra, výuka, základní škola praktická, základní škola speciální, žáci.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2014
  • Accessible from:: 8. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27483 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kafková, Tereza. Děti s poruchami autistického spektra. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 15:30, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz