Petr Vaněk

Bakalářská práce

Předávání RTP toků v páteřní komunikaci na SIP

RTP Proxying in SIP Backbone Communications
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je realizovat testovací prostředí pro SIP Proxy Kamailio s funkčností rozšířenou pomocí volně dostupných řešení, která jsou určena pro předávání mediálního toků. Vliv jednotlivých řešení na výkonnost SIP Proxy serveru je následně otestován a porovnán. Nejprve se práce zabývá obecnými vlastnostmi technologie VoIP, zejména protokoly, které tato technologie využívá. Práce rovněž …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to realize testing environment for SIP Proxy Kamailio with functionality enhanced by a freely available solutions, which are designed for proxying of media flow. Impact of these solutions on the performance of SIP Proxy server is then tested and compared. At first, the thesis deals with general properties of VoIP technology, especially the protocols, which are used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Rozhon
  • Oponent: Filip Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika