Lukáš Varyš

Diplomová práce

Agregace SIP útoků pro detekci rozsahů šiřitelů škodlivého provozu

SIP Attack Aggregations for Detection of Attack's Source Address Range
Anotace:
V současné době je problematika útoků na VoIP systémy stále aktuálním tématem. Na základě této problematiky byla vytvořena tato diplomová práce, jejíchž cílem je implementace agregačních algoritmů, které by mohly pomoci při detekci šiřitelů škodlivého provozu. Data pro ověření funkčnosti agregací byla dodána ze systému Beekeeper. Výsledná data z agregací jsou dále exportována do podoby vhodné pro vizualizační …více
Abstract:
Problematics of attacks on VoIP systems is still an actual topic. This diploma thesis was based on this problematics. The aim of this diploma thesis is implementation of aggregation algorithms which can lead to detection of malicious traffic spreaders. Data for verification of aggregation functionality was given from Beekeeper honeypot system. The result data from aggregations are exported to appropriate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Jakub Šafařík
  • Oponent: Filip Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost