Petr Vaněk

Bachelor's thesis

Předávání RTP toků v páteřní komunikaci na SIP

RTP Proxying in SIP Backbone Communications
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je realizovat testovací prostředí pro SIP Proxy Kamailio s funkčností rozšířenou pomocí volně dostupných řešení, která jsou určena pro předávání mediálního toků. Vliv jednotlivých řešení na výkonnost SIP Proxy serveru je následně otestován a porovnán. Nejprve se práce zabývá obecnými vlastnostmi technologie VoIP, zejména protokoly, které tato technologie využívá. Práce rovněž …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to realize testing environment for SIP Proxy Kamailio with functionality enhanced by a freely available solutions, which are designed for proxying of media flow. Impact of these solutions on the performance of SIP Proxy server is then tested and compared. At first, the thesis deals with general properties of VoIP technology, especially the protocols, which are used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Jan Rozhon
  • Reader: Filip Řezáč

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava