Theses 

Volný čas a jeho vliv na děti staršího školního věku. Možnosti trávení volného času dětí staršího školního věku v obci Sedliště. – Bc. Barbora Kaločová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Kaločová

Bakalářská práce

Volný čas a jeho vliv na děti staršího školního věku. Možnosti trávení volného času dětí staršího školního věku v obci Sedliště.

Influence of free time for older school age children. Leisure activities of older school age children in the village Sedliště.

Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám jak trávením volného času dětí staršího školního věku ze základní školy v obci Sedliště (Moravskoslezský kraj), tak i obecnými pohledy na pojem volný a čas a výchova, které mají na dítě nejen v období staršího školního věku obrovský vliv. Volnočasové aktivity jsou velice důležité pro rozvoj osobnosti dětí a jejich společenskému přizpůsobení, také jsou velmi důležité z hlediska výchovy. Na výchovu dětí mají zcela zásadní vliv spolu s prostředím, ve kterém děti vyrůstají. Slouží také jako prevence společensky negativních jevů a také jako prostředek odreagování či uvolnění těla i mysli po zátěži, která je na dítě kladena, jak ve školním prostředí, tak i v dalších oblastech života. Ve styku s vrstevníky jsou děti vystaveny interakci, která má obrovský vliv na osobnost dítěte. Mohou spolu srovnávat síly, navzájem se motivovat, pomáhat si, učit se od sebe navzájem a také hledat si své místo ve společnosti a určitým způsobem se učí společnosti přizpůsobovat a umět se v takovém prostředí chovat. V teoretické části se zabývám obecnými poznatky týkající se volného času. Řeším zde různé pohledy jak se na volný čas dívat a jak jej posuzovat. S tempem měnící se doby se také mění názory a pohledy na výchovu, na priority, které by měly být zásadní z hlediska životního poslání, což je spjato s trávením volného času a nazíraní na něj. Proto se dále zabývám samotným pojmem výchovy, jejími funkcemi, rozsahem, a to jak při působení výchovy na jedince či skupinové výchově dětí.

Abstract: In my bachelor work I pay attention to the free time of older school age children in the village Sedliště (Moravian – Silesian region). I also deal with concept of lesuire time and education which have great influence on children. Leisure activities are very important for personality development of children, their social adaptability and are very important from the educational point of view. On education has fundamental influence of the environment in which children grow up. Leisure activities serves as the prevention of socially negative phenomena, also means of relaxations after excercises which are placed on the child at school and other areas of life. In contacts with peers, children are expose to interaction, which has a large influence on the personality of the child. Children can compare the forces together and motivated each other, learn from each other and find their place in society. Children learn to adapt to life in society and learn to know how to behave in it. The teoretical part deals with general knowledge related to lesuire time. I deal with as seen on the leisure time. With pace of changing time, changing views on education. And so I concentrate on the concept of education, their function and range.

Klíčová slova: volný čas, výchova, životní styl, starší školní věk, mládež

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz