Theses 

Postoje zaměstnavatelů k potřebám harmonizace práce a rodiny svých zaměstnanců a navrhovaná opatření – Bc. Adéla Vaňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adéla Vaňková

Diplomová práce

Postoje zaměstnavatelů k potřebám harmonizace práce a rodiny svých zaměstnanců a navrhovaná opatření

Employers attitudes towards the work-life balance needs of their employees and suggested measures

Anotace: Název: Postoje zaměstnavatelů k potřebám harmonizace práce a rodiny svých zaměst-nanců a navrhovaná opatření Autor: Adéla Vaňková Počet slov: 22019 Cílem této práce bylo najít odpověď na otázku: Jaké jsou postoje zaměstnavatelů k potřebám harmonizace práce a rodiny svých zaměstnanců, jak hodnotí současná opat-ření a jaká řešení v této problematice by oni navrhovali a ocenili? V první části práce definuji, pomocí odborné literatury, základní pojmy, kterými jsou zaměstnavatelé, po-třeby zaměstnanců s dětmi v oblasti harmonizace práce a rodiny, opatření harmonizace práce a rodiny a postoj zaměstnavatelů k potřebám harmonizace práce a rodiny svých zaměstnanců. Pomocí kvalitativní metody, polostandardizovaných rozhovorů, jsem u třech majitelů malých soukromých firem, kteří zaměstnávají většinu žen a u náměstkyň a vrchních sester ve dvou nemocnicích, hledala odpověď na základní výzkumnou otázku v praxi. Na potřeby zaměstnanců skloubit práci a rodinu se většina komunikačních partnerů dívala jako na přirozenou potřebu, zdůrazňovali nezbytně nutnou pomoc ze strany rodiny. Zajímal mě jejich názor na současná státní, pracovně legislativní a další opatření. Jejich vlastní návrhy pro danou problematiku byly zejména v dobré komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, v zavedení částečných pracovních úvazků a vzájemné rodičovské výpomoci. Na závěr jsem zjištění shrnula a uvedla doporučení pro zaměstnavatele, tvůrce harmonizačních opatření a ženy s dětmi.

Abstract: Research title: Employers attitudes towards the work-life balance needs of their em-ployees and suggested measures Author: Adéla Vaňková Word number: 22019 The aim of my thesis was to find out what are the employers‘ attitudes towards the work-life balance needs of their employees, what is their opinion to contemporary measures and what measures do they suggest and value. In the first part of the thesis I define the basic terms with the help of special literature such as employers, their em-ployees‘ needs in the sphere of work-life balance, measures of the work-life balance and the attitude of the employers towards the work-life balance needs of their employees. The qualitative method helped me to find the answer to the basic question in practice. I used interviews with three owners of small private companies with majority of working women and with managers and head nurses in two hospitals. The chosen employers regarded the work-life balance needs as natural and emphasized the necessary help from employee´s family. I was interested in their opinion on contemporary state measures, measures of the labour code and others. They suggested good communication between employer and employees, the implementation of part-time jobs and mutual help among parents. Finally I summed up the findings and introduced the recommendation for em-ployers, authors of the work-life balance measures and women with small children.

Klíčová slova: zaměstnavatelé, harmonizace práce a rodiny, prorodinná opatření, employers, work-life balance measures

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Válková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 07:57, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz