Theses 

Potřeby žen v klimakteriu – Eva PERSANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / A Midwife

Eva PERSANOVÁ

Bachelor's thesis

Potřeby žen v klimakteriu

Needs of women in menopause

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá problematikou klimakteria a změnami, ke kterým v souvislosti s klimakteriem v životě ženy dochází. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je nejdříve definován pojem klimakterium, dále fyziologie tohoto období a následně hormonální změny, ke kterým během klimakteria dochází. Nedílnou součástí teoretické části je popis klimakterického syndromu a to jak organického estrogen-deficitního syndromu, tak metabolického estrogen-deficitního syndromu. Další významnou kapitolou je terapie klimakteria, která se zaměřuje jak na léčbu hormonální, tak na léčbu alternativní. Následně jsou v bakalářské práci popsány potřeby ženy a to nejen během období klimakteria. V této kapitole je věnována pozornost především potřebám spánku, pohybu, výživy a potřebám sexuálním, které bývají v tomto významném období ženy nejvíce pozměněny. V neposlední řadě je v teoretické části poukázáno na edukaci. Nejprve je popsán obecný pojem edukace a na závěr teoretické části je uvedena edukace v klimakteriu porodní asistentkou. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda klimakterium ovlivňuje život žen. Byly stanoveny dvě výzkumné otázky: Jakým způsobem jsou u žen v období klimakteria pozměněny jejich potřeby? Jakým způsobem jsou ženy edukovány porodní asistentkou v období klimakteria? K výzkumu bylo použito kvalitativní šetření a sběr dat probíhal pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Během rozhovoru bylo ženám položeno jedenáct předem připravených otázek. Výzkumný soubor byl tvořen deseti ženami prožívajícími období klimakteria. Rozhovory se ženami probíhaly v ordinaci obvodní gynekoložky, která svůj souhlas s výzkumným šetřením předem potvrdila podpisem Žádosti o souhlas ke spolupráci. Ženy byly seznámeny jak se zachováním jejich anonymity, tak s účelem výzkumu, a všechny respondentky byly ochotné podepsat Žádost o souhlas ke spolupráci. Výzkumné šetření probíhalo v měsíci březnu roku 2015. Rozhovory se ženami byly průběžně zapisovány, nahrávány a následně analyzovány. Na základě získaných odpovědí byly členěny do hlavních kategorií a jejich podkategorií pomocí barvení textu, jehož cílem bylo zjistit shody v názorech dotazovaných žen a jejich získané zkušenosti. První, hlavní kategorie zkoumala, jak ženy prožívaly nástup klimakteria, a tato kategorie byla členěna na pět podkategorií, které se zabývaly nástupem klimakteria, změněnými potřebami, životním stylem, zdravotními riziky spojenými s klimakteriem a léčbou klimakteria. Druhá kategorie se zaměřovala na edukaci porodní asistentkou a byla členěna na tři podkategorie: Seznámení s problematikou, Doporučení porodní asistentky v souvislosti s klimakteriem a Zdroj informací. Ve výsledcích bylo zjištěno, v jakých oblastech byly ženy klimakteriem nejvíce ovlivněny. Nejčastěji ženy obtěžovaly návaly horka spojené s pocením, které byly příčinou nespavosti a únavy. Během celého období klimakteria došlo u žen k nejvýraznějším změnám v potřebě sociální interakce, což bylo způsobeno nepříjemným pocitem kvůli návalům horka spojených s pocením. Jako další pozměněná potřeba byla uváděna potřeba stravování, potřeba spánku a odpočinku a potřeba pohybové aktivity. Během výzkumného šetření bylo poukázáno na neefektivní edukaci ze strany porodní asistentky, která nevyvíjela žádnou vlastní iniciativu, aby ženy s tímto nelehkým obdobím seznámila a pomohla jim se zvládáním projevů klimakteria. Bakalářská práce poukázala na oblasti, ve kterých došlo během nástupu klimakteria ke změně, a dále poukázala na nedostačující edukaci žen porodní asistentkou.

Abstract: The bachelor's work deals with the issues of menopause and changes, which take place in a woman's life in connection with it. The work is divided into a theoretical and a research part. At the beginning of the theoretical part there is a definition of the term "menopause", which is followed by the definition of the physiology of this period and hormonal changes which come up in the course of menopause. An integral part of the theoretical section is the description of climacteric syndrome, both organic estrogen deficiency syndrome and metabolic estrogen deficiency syndrome. Another important part of the work is the therapy of menopause, which is focused both on hormonal therapy and alternative one. Subsequently, the bachelor's work describes the needs of woman, not only in the period of menopause. This part of the work pays great attention especially to the issues of sleep, physical exercise, nutrition and sexuality, which are the aspects that undergo the greatest changes in this significant period in a woman's life. The theoretical part also points out education. First, the general term "education" is described, and the end of the theoretical part is dedicated to education during menopause, which is carried out by a midwife. The goal of the bachelor's work was to find out whether menopause influenced the lives of women. Two research questions were asked: How are the needs of women being altered during menopause? How are women educated by a midwife during menopause? Qualitative investigations were utilized for the research. The gathering of data was carried out through semi-structured interviews. In the course of an interview, women were asked 11 questions prepared in advance. The research group was composed of ten women passing through menopause. The interviews with the women were conducted in the surgery of a district gynaecologist, who had provided her consent to the research investigation in writing beforehand. The women were informed that they would remain in anonymity, were familiarized with the purpose of the research and all the respondents were willing to sign an "Application for Consent to Cooperation." The research investigation took place in March 2015. The interviews with the women were continuously written down, recorded and subsequently analysed. Based on the answers acquired they were divided into main categories and subcategories, by means of marking the texts in colour, the aim being to ascertain agreements in the opinions of the women asked and their experience. The first main category inquired into how the women felt at the beginning of menopause. This category was divided into five subcategories, which dealt with the beginning of menopause, changed needs, lifestyle, health risks associated with menopause and therapy of menopause. The second category was focused on education by a midwife and was divided into three subcategories: Familiarization with the problem, Recommendations of a midwife relating to menopause and Source of information. The results showed in which areas the women were influenced by menopause most. Most frequently the women were troubled by hot flushes and sweating, which were the causes of insomnia and tiredness. Due to menopause the women identified the greatest changes in the following areas: need of social interaction, which was caused by their unpleasant feelings because of hot flushes and sweating, need to eat, need of sleep and rest and need of physical exercise. The research investigation pointed out an ineffective education on the part of the midwife, who was without any personal initiative she failed in her task to acquaint the women with this hard period of life and to help them manage the symptoms of menopause. The bachelor's work pointed out the areas in which changes occurred after menopause had began, and also pointed out an insufficient education of the women by the midwife.

Kľúčové slová: edukace, klimakterium, porodní asistentka, potřeby, žena

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
  • Zverejniť od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Romana BELEŠOVÁ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43078 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

PERSANOVÁ, Eva. Potřeby žen v klimakteriu. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 16:44, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz