Lukáš LIOLIAS

Master's thesis

Problematika znaleckých posudků v trestním řízení

Issue of expert evidence in criminal proceedings
Abstract:
Diplomová práce se zabývá institutem jednoho z významných důkazních prostředků soudobého trestního práva, znaleckým posudkem. Mapuje postupný vývoj účasti znalců v trestních procesech od počátečních, spíše pomocných funkcí, až po současnou podobu nestranné soudněznalecké činnosti v trestním řízení. Obsahuje rovněž popis právního stavu dané problematiky v rámci právního řádu České republiky a jeho posouzení …more
Abstract:
This thesis deals with the institute one of the most important means of evidence of the contemporary criminal law - expert opinion. It charts the gradual evolution of the praticipation of experts in criminal trials form the early, rather auxiliary functions to the current form of impartial forensic work in criminal proceedings. It also contains a description of the legal status of the issue under the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Petr Kybic, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LIOLIAS, Lukáš. Problematika znaleckých posudků v trestním řízení. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická