Helena Krakovská

Master's thesis

Zhodnocení zákaznického portfolia vybrané společnosti

Evaluating the Customer´s Portfolio of a Selected Company
Abstract:
Cílem práce je zhodnotit současné portfolio zákazníků ve vybrané organizaci, provést jeho analýzu a následně vyhodnotit stávající nastavení řízení vztahů se zákazníky. V návaznosti na zjištěné výsledky provedených analýz navrhnout změny pro zlepšení tohoto procesu a případně navrhnout segmentaci zákazníků pro diferencované řízení těchto vztahů. Pro zpracování byly použity metody popisu, analýzy a syntézy …more
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate current customer portfolio in a selected organization, analyse it and then evaluate existing customer relationship management settings. Following the findings of the analysis, propose changes to improve this process and possibly propose customer segmentation for differentiated management of these relationships. For processing were used methods of description, analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Naděžda Klabusayová
  • Reader: Monika Procházková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava