Veronika Muchová

Bachelor's thesis

Operační program Životní prostředí a jeho využití ve městě Vsetín

Operational Programme Environment and Its Use in the Town of Vsetín
Abstract:
Cílem bakalářské práce byla analýza města Vsetín a zhodnocení vybraných projektů, které byly od začátku programovacího období 2007–2013 realizovány na území města Vsetín v rámci Operačního programu Životní prostředí. Práce je rozdělena do tří částí. Druhá kapitola charakterizuje politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, jednotlivé operační programy ČR a konkrétně popisuje Operační …more
Abstract:
The aim of the bachelor work was analysis of Town of Vsetín and evaluation of selected projects that were implemented from the beginning of the programme period 2007–2013 in the area of the Town of Vsetín through the Operational Programme Environment. The work is divided into three parts. The first chapter characterizes the Economic and Social Cohesion Policy of the European Union, individual operational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: Milena Medková
  • Reader: Ivana Tesaříková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava