Bc. Iveta Marková

Diplomová práce

Postoj sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí k aspektu moci při práci s rodinami

The Attitude of Employees of The Child's Social and Legal Protection Institutions Regarding the Aspect of Power when Working with Families
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jaký je postoj sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí k aspektu moci při práci s rodinami? Cílem práce je prozkoumat, jak sami sociální pracovníci vnímají a prožívají svoji moc a také jak s ní pracují. Za tímto účelem byl koncipován a realizován kvalitativní výzkum, který přinesl data, pomocí jejichž …více
Abstract:
The thesis deals with finding the answer to the main question, which is: What is the attitude of social workers (the authority of social and legal protection of children) to the aspect of power when working with families? The aim of this thesis is to explore how social workers themselves perceive and experience their power and how to they work with it. To this end, qualitative research was realized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií