Theses 

Evaluation of English Language Learners with Specific Learning Disabilities in Inclusive School – Bc. Barbora Vodičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Vodičková

Bakalářská práce

Evaluation of English Language Learners with Specific Learning Disabilities in Inclusive School

Evaluation of English Language Learners with Specific Learning Disabilities in Inclusive School

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením žáků se specifickými poruchami učení (SPU) ve výuce anglického jazyka. Cílem práce je dopátrat se, zdali čeští učitelé uplatňují vhodné evaluační metody při hodnocení žáků se SPU, do jaké míry tyto žáky tolerují, a jak dalece jsou postupy doporučené v teoretické části využity v praxi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická sekce uvádí problematiku inkluzivního vzdělávání a poruch učení. Následně se zabývá hodnocením a jeho metodami ve vztahu k žákům s poruchami učení. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, který proběhl ve formě rozhovorů na základních školách.

Abstract: This bachelor thesis deals with the evaluation of English language learners with specific learning disabilities (SLD) in the context of inclusive education in the Czech Republic. The aim of the thesis is to discover whether Czech teachers employ suitable methods of evaluation when assessing learners with SLD, till what measures they tolerate these pupils, and how far are the approaches recommended in the theoretical part applied in practice. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical section presents the issues of inclusive education and learning disabilities. Subsequently, it deals with evaluation and its methods in relation to pupils with SLD. The practical part is comprised of qualitative research which took the form of interviews and was carried out at primary and lower secondary schools.

Keywords: výuka cizích jazyků, anglický jazyk, inkluzivní vzdělávání, žáci se specifickými poruchami učení, evaluace, hodnocení, základní škola, teaching foreign languages, English language, inclusive education, pupils with specific learning disabilities, evaluation, assessment, primary school

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz