Vendula Klimantová

Master's thesis

Porovnání vlivu vybraných prostředků do myček na nádobí na respirační inhibici aktivačního kalu

Comparison of the Effects of Selected Dishwashing Detergents on Respiration Inhibition of Activated Sludge
Abstract:
Tato diplomová práce posuzuje vliv vybraných prostředků do myček na nádobí na respirační inhibici mikroorganismů obsažených v aktivačním kalu z čistíren odpadních vod. Měření proběhla na kalech ze dvou ostravských čistíren odpadních vod – ÚČOV Ostrava a ČOV Michálkovice. Obě tyto čistírny patří společnosti OVAK, a.s. K měření byl využíván přístroj Strathtox od společnosti Strathkelvin Instruments Ltd …more
Abstract:
This thesis solves the effects of selected dishwashing detergents on respiration inhibition of microorganisms in activated sludge from waste water treatment plants. Measurement was running on activated sludge from two Ostrava waste water treatment plants – on WWTP Ostrava and WWTP Michálkovice. The both of these WWTP belong to OVAK, a.s. Respiration inhibition was measured by means of Strathtox unit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2018
  • Supervisor: Hana Škrobánková
  • Reader: Marek Kucbel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava