Dalibor Zeman

Bakalářská práce

Nasazení technologie WebRTC s využitím SIP Proxy Kamailio

Deploying WebRTC technology using SIP Proxy Kamailio
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout testovací topologii pro WebRTC komunikaci s využitím SIP proxy serveru Kamailio a zejména dodat postup, jak byla tato topologie zprovozněna. Zprovoznění zahrnuje konfiguraci Kamailia a WebRTC klientů. Vzhledem k povaze protokolů používaných ve WebRTC je nedílnou součástí návrh vhodného řešení pro zachycení a analýzu SIP komunikace. WebRTC je poměrně nová technologie …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to design a testing topology for WebRTC communications using SIP proxy server Kamailio and especially to deliver the instructions, how is this topology made operational. This includes configuration of Kamailio and WebRTC clients. Given the nature of the protocols used in WebRTC, proper solution for capturing and analysis is required. WebRTC is relatively a new …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Filip Řezáč
  • Oponent: Jan Rozhon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika