Dalibor Zeman

Bachelor's thesis

Nasazení technologie WebRTC s využitím SIP Proxy Kamailio

Deploying WebRTC technology using SIP Proxy Kamailio
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout testovací topologii pro WebRTC komunikaci s využitím SIP proxy serveru Kamailio a zejména dodat postup, jak byla tato topologie zprovozněna. Zprovoznění zahrnuje konfiguraci Kamailia a WebRTC klientů. Vzhledem k povaze protokolů používaných ve WebRTC je nedílnou součástí návrh vhodného řešení pro zachycení a analýzu SIP komunikace. WebRTC je poměrně nová technologie …more
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to design a testing topology for WebRTC communications using SIP proxy server Kamailio and especially to deliver the instructions, how is this topology made operational. This includes configuration of Kamailio and WebRTC clients. Given the nature of the protocols used in WebRTC, proper solution for capturing and analysis is required. WebRTC is relatively a new …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Filip Řezáč
  • Reader: Jan Rozhon

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika