Tereza Flaksová

Bakalářská práce

Podpora v nezaměstnanosti v okrese Ostrava-město

Unemployment Benefits in Ostrava-City District
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přiblížit úpravu podpory v nezaměstnanosti a podmínky získání podpory v nezaměstnanosti, zjistit, zda výše podpory v nezaměstnanosti je postavena tak, aby motivovala lidi k hledání práce. V teoretické části práce je popisována právní úprava podpory v nezaměstnanosti a základní pojmy s tím spojené jako je uchazeč o zaměstnání, vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, délky …více
Abstract:
The goal of bachelor thesis is describe unemployment benefits legislation and conditions of gain unemployment benefits, find out if amount of unemployment benefits is set to motivate people to searching for a job. In the theoretical part are described legislation of unemployment benefits and basics terms regarding with it like applicant for job, unemployment benefits entitlement, duration of providing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Jana Martiníková
  • Oponent: Jana Orszulíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava