Jaroslav ZLÁMALA

Bakalářská práce

Vyhodnocení a havarijní plán při havárii cisterny s nebezpečnou látkou

Evaluation and Emergency Plan for an Accident of a Tanker with Dangerous Substance
Anotace:
Předkládána práce se zabývá problematikou přepravy nebezpečných látek v silničním pro-vozu, posouzením možných rizik a příčin havárií vozidel přepravující nebezpečné látky a činností složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) při společném zásahu u těchto havárií. Teoretická část je věnována analýze současné platné legislativy upravující přepravu nebezpečných látek, vysvětlení základních …více
Abstract:
The submitted dissertation discusses the problematic of transportation of dangerous sub-stances by road. It analyzes the possible risks and causes of accidents of vehicles transport-ing dangerous substances, and the steps taken by the Integrated rescue network (hereafter as the IZS) when intervening during these causalities. The theoretical part is dedicated to the analysis of the current valid legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013
Zveřejnit od: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Danuše Ulčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZLÁMALA, Jaroslav. Vyhodnocení a havarijní plán při havárii cisterny s nebezpečnou látkou. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe