Bc. Šárka KOTALÍKOVÁ

Master's thesis

Odhad parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích

Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations
Abstract:
Tato práce se zabývá odhadem parametru pro stochastické modely populační dynamiky. Zkoumá zobecněnou jednorozměrnou stochastickou logistickou rovnici. Před provedením odhadu parametru je ověřena ergodicita řešení a existence netriviální invariantní míry. Kvůli degeneraci koeficientů zkoumané rovnice v bodě x=0 jsou použité věty a jejich důkazy pro ověření neexploze, existence invariantní míry atd. …more
Abstract:
In the thesis parameter estimation for stochastic models of population dynamics is dealt with. A generalized one-dimensional stochastic logistic equation is studied. Prior to estimating ergodicity of the solution and existence of nontrivial invariant measure is verified. Due to the degeneration of the coefficients of the equation at the point x = 0 the standard theorems and their proofs to verify nonexplosion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011
Identifier: 43577

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOTALÍKOVÁ, Šárka. Odhad parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd