Bc. Lukáš Homola

Diplomová práce

Analýza systému nakládání s odpady ve firmě OSMONT,s.r.o.

Analysis of the waste management system in the company OSMONT s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu sytému nakládání s odpadem ve firmě OSMONT s.r.o. V práci jsou charakterizovány základní pojmy ve vztahu k platným právním a normativním předpisům v oblasti odpadového hospodářství. V rámci zadání diplomové práce je specifikován druh a složení odpadu v návaznosti na výrobní proces firmy. Práce se také zmiňuje o fungování a průběhu výrobního procesu v daném podnikatelském …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on OSMONT s.r.o.'s waste management system analysis. Basic terms related to valid legal and normative regulations in the area of waste management are characterised within the paper. Under the thesis assignment, waste type and composition is specified, reflecting the production process of the company. The paper also mentions operation and running specifics of production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Ondrušová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta