Bc. Lukáš Homola

Master's thesis

Analýza systému nakládání s odpady ve firmě OSMONT,s.r.o.

Analysis of the waste management system in the company OSMONT s.r.o.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu sytému nakládání s odpadem ve firmě OSMONT s.r.o. V práci jsou charakterizovány základní pojmy ve vztahu k platným právním a normativním předpisům v oblasti odpadového hospodářství. V rámci zadání diplomové práce je specifikován druh a složení odpadu v návaznosti na výrobní proces firmy. Práce se také zmiňuje o fungování a průběhu výrobního procesu v daném podnikatelském …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on OSMONT s.r.o.'s waste management system analysis. Basic terms related to valid legal and normative regulations in the area of waste management are characterised within the paper. Under the thesis assignment, waste type and composition is specified, reflecting the production process of the company. The paper also mentions operation and running specifics of production …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
  • Reader: Pavlína Ondrušová, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta