Theses 

Všímavost v psychoterapii: Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti člověka v satiterapii – Bc. Jakub Koutný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Koutný

Diplomová práce

Všímavost v psychoterapii: Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti člověka v satiterapii

Mindfulness in psychotherapy: Interpretative phenomenological analysis of a human experience with satitherapy

Anotace: Práce se věnuje všímavosti v psychoterapii. Teoretická část je věnována kořenům všímavosti v buddhismu, její integraci do psychoterapie a srovnání jejího umístění v obou systémech. Představuje směry využívající všímavost. Jsou uvedeny výzkumy, které prokazují pozitivní dopady všímavosti na psychické funkce, sociální vztahy, regulaci chování i fyzické zdraví. Věnuje se mechanismům změny u všímavosti, které jsou výzkumně málo podložené. Představuje všímavost jako možný obecný psychoterapeutický faktor. Výzkumná část je práce zaměřena na zmapování zkušenosti člověka využívajícího satiterapii z terapeutického sezení a běžného života. Perspektiva klienta je obohacena pohledem terapeuta. Výzkum je kvalitativní - interpretativní fenomenologická analýza. V ní vyvstalo devět témat: terapeutický vztah, zaměření pozornosti; vztah tělo a emoce; akceptace; konkretizace; nácvik kotvení v tělesném prožívání; představy a realita; zvládání; změna postoje k prožívání, meta-uvědomění. Výsledky ukázaly souvislosti s teoretickými konstrukty mechanismů změny u všímavosti, které byly podpořeny jejich výskytem ve zkušenosti klientů. Dále jsou výsledky srovnávány výzkumnými zjištěními o všímavosti a teorií satiterapie. Zajímavými tématy, která se objevují, je nácvik kotvení v tělesném prožívání podobný meditaci a oceňování rad a vysvětlení principů terapie klienty. Také rozlišení představ a reality facilitované všímavostí. Tato témata jsou doporučena pro další výzkum.

Abstract: This study is focused on mindfulness in psychotherapy. Theoretical part of the study deals with Buddhist roots of mindfulness, the integration of the concept into psychotherapy and the comparison of its position in both psychotherapy and buddhism. Psychotherapeutic approaches using mindfulness are introduced. Researches proving positive effects of mindfulness on psychological functions, social relationships, behaviour regulation as well as physical health are pointed out. The study further deals with mechanisms of change connected with mindfulness which are still explored deficiently. Mindfulness is presented as the possible psychotherapeutic common factor. The empirical part focuses on exploring the experience of a man in satitherapy treatment both from the perspective of psychotherapeutic sessions and daily life. Client´s perspective is enriched with therapist´s point of view. The present study is qualitative, using interpretative phenomenological analysis in its approach to data. Nine topics arised from the analysis: psychotherapeutic relationship, attention focus, body-emotion relation, acceptation, concretization, body anchoring training, imagination and reality, coping, change in attitude towards experience, meta-awareness. The results proved connection between the theoretical constructs of mechanisms of change and mindfulness which appeared in the experience of clients. The results are then compared with previous research findings on mindfulness and satitherapy theory. Interesting themes that appear in the results are such as body anchoring training which is quite similar to meditation and client´s appreciation of advice and explanation of principles on which psychotherapy works. Also differentiating between imagination and reality facilitated by mindfulness. These topics are recommended for further research.

Klíčová slova: Klíčová slova, všímavost, meditace, buddhismus, psychoterapie, satiterapie, mechanismy změny, obecné psychoterapeutické faktory, interpretativní fenomenologická analýza.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz