Michal BARANEC

Bachelor's thesis

Bulhaři v ČR

Bulgarians in the Czech Republic
Abstract:
Mým záměrem v teoretické části je přiblížit historickou perspektivu bulharské imigrační politiky a současnou imigrační politiku na území ČR. Vyhodnocením polostrukturovaných rozhovorů vymezit míru integrace do naší společnosti, založenou především na míře a znalostech českého jazyka, jakožto i vztahy s majoritní českou společností, dosažením vzdělání a délce pobytu v ČR. Analyzovat způsob rekrutace …more
Abstract:
My intention in the theoretical part is closer to the historical perspective of immigration policy Bulgarians and current immigration policy in the Czech Republic. Evaluation of semi-structured interviews to define the extent of integration in our society, based primarily on the level and knowledge of the Czech language, as well as relationships with the majority Czech society, reaching the education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARANEC, Michal. Bulhaři v ČR. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/