Michal BARANEC

Bakalářská práce

Bulhaři v ČR

Bulgarians in the Czech Republic
Anotace:
Mým záměrem v teoretické části je přiblížit historickou perspektivu bulharské imigrační politiky a současnou imigrační politiku na území ČR. Vyhodnocením polostrukturovaných rozhovorů vymezit míru integrace do naší společnosti, založenou především na míře a znalostech českého jazyka, jakožto i vztahy s majoritní českou společností, dosažením vzdělání a délce pobytu v ČR. Analyzovat způsob rekrutace …více
Abstract:
My intention in the theoretical part is closer to the historical perspective of immigration policy Bulgarians and current immigration policy in the Czech Republic. Evaluation of semi-structured interviews to define the extent of integration in our society, based primarily on the level and knowledge of the Czech language, as well as relationships with the majority Czech society, reaching the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARANEC, Michal. Bulhaři v ČR. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/