Romana CHALOUPKOVÁ

Bachelor's thesis

Úloha jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua - koncept symbolické moci

The role of language in power relations in the work of Pierre Bourdieu - the concept of symbolic power
Anotácia:
Ve své bakalářské práce se zabývám úlohou jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua a konceptem symbolické moci. Dále se zde zabývám koncepty Pierra Bourdieua, jako jsou habitus, sociální pole a druhy kapitálu. Bourdieuho myšlenky rozšiřuji o níže zmiňované autory. Má práce je psána v teoretickém rozměru. Dále zde taky využívám primární a sekundární literaturu. Autoři knih jsou Pierre Bourdieu …viac
Abstract:
In his thesis deals with the role of language in power relations in the work of Pierre Bourdieu and the concept of symbolic power. It goes on to deal with the concepts of Pierre Bourdieu, such as habitus, social field and the types of capital. I extend Bourdieu's ideas to below mentioned authors. My work is written in a theoretical dimension. In addition, here too I use primary and secondary literature …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHALOUPKOVÁ, Romana. Úloha jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua - koncept symbolické moci. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Sociology