Darina Fojtášková

Bakalářská práce

Analýza podpory v nezaměstnanosti v okrese Vsetín

Analysis of Unemployment Benefits in Vsetín District
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě vybraných ukazatelů analyzovat a zhodnotit vývoj trhu práce, politiky zaměstnanosti, vyplácených podpor v nezaměstnanosti a jejich celkových výdajů v okrese Vsetín. Na základě zhodnocení jsou navrhnuta vhodná opatření, díky kterým by bylo možno odbourat stávající problémy jednotlivých zhodnocených oblastí trhu práce a politiky zaměstnanosti v celé České republice …více
Abstract:
My bachelor’s thesis goal is to analyze and evaluate Czech labour market, employment policy, unemployment benefits payment and their total expenditure in Vsetin district with particular reference to selected indicators. Based on the evaluation, appropriate measures are proposed to eliminate the existing problems of particular labour market and employment policy areas across the Czech Republic. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Martina Halásková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava