Theses 

Těhotenství z pohledu žen s poruchami příjmu potravy. – Michaela ORLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Michaela ORLOVÁ

Bakalářská práce

Těhotenství z pohledu žen s poruchami příjmu potravy.

Pregnancy from the perspective of women with eating disorders.

Anotace: Cílem této práce bylo prozkoumání prožívání těhotenství žen s poruchami příjmu potravy, se zohledněním faktorů, které toto prožívání ovlivňují. Zmapovány byly také obavy a představy žen s diagnózou PPP, které těhotenství teprve v budoucnu plánují. V potaz byla brána také historie jejich onemocnění a vztahů s nejbližšími. Zvolen byl kvalitativně metodologický přístup. Metodou zpracování dat byly případové studie, z nichž byla následnou analýzou dat vybrána a rozebrána čtyři hlavní témata vztahující se k výzkumným otázkám. Metodou získávání dat byl polostrukturovaný rozhovor. Výsledky našeho výzkumu lze shrnout v jednu hlavní tezi. Touto tezí je naše přesvědčení, že ženy s anamnézou mentální anorexie či mentální bulimie, prožívají ohledně těhotenství největší vnitřní konflikt v rámci rozpolcenosti mezi protektivitou vůči nenarozenému dítěti a rizikem, které pro ně představuje zvýšení hmotnosti a zvýšený příjem živin.

Abstract: The aim of this thesis is to research feelings of pregnant women who suffer from eating disorders. The factors which influence these feelings were took into account. We mapped also the fears and ideas of women who suffer from eating disorders and they are planning to be pregnant. Attention was paid also to the history of the illness of particular women and their closest relationships. We used principles of qualitative methodology for our research. The method of data proceeding was case study. After data analysis we chose 4 main topics related to our research questions. The data were collected by the aid of semistructured interview. The result of our research can be summarized to one main proposition. The proposition is that women who suffer from anorexia nervosa or bulimia nervosa live in inner conflict between the protection of unborn child and risk that they will put on weight because of increased food-intake.

Klíčová slova: mentální anorexie, mentální bulimie, poruchy příjmu potravy, těhotenství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ORLOVÁ, Michaela. Těhotenství z pohledu žen s poruchami příjmu potravy.. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 03:27, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz