Marie POLÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Analýza strategického plánu LEADER Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko

Analysis of Strategic Plan LEADER of Local Action Group Vizovicko and Slušovicko
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou Strategického plánu LEADER. V teoretické části je uveden princip regionální politiky a základní pojmy, vztahující se k tématu práce. V praktické části jsou na základě dotazníkového šetření vymezeny silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Z provedené SWOT analýzy vychází návrh strategického plánu a ten definuje základní priority, cíle a opatření. Výstupem …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of the Strategic Plan LEADER. In the theoretical part are provided a regional policy principles and basic concepts related to the topic of thesis. The practical part is based on the survey identified strengths, weaknesses, opportunities and threats. From the SWOT analysis is made a draft of strategic plan and that defines the basic priorities, objectives and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Žůrek, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁCHOVÁ, Marie. Analýza strategického plánu LEADER Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe