Kateřina Kyselá

Diplomová práce

Ocenění podniku v odvětví nealkoholických nápojů pomocí výnosových metod

Valuation of the Company in the Non-alcoholic Beverage Industry by the Yield Methods
Anotace:
Cílem diplomové práce je ocenění podniku Kofola a.s. a stanovení její tržní hodnoty pomocí výnosových metod. Ocenění bylo provedeno pomocí dvoufázových metod DCF-Entity a EVA entity. Srovnání bylo provedeno, také s metodou účetní. Práce je rozčleněna do 5 kapitol, včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola se týká metodiky související s oceňováním podniku. V třetí kapitole je daná metodika aplikovaná na …více
Abstract:
The aim of the thesis is the valuation of the company Kofola a.s. and to establish its market value with using the yield method. The valuation was made by a two-phased method od DFC-Entity and EVA entity. The comparison was also made with the accounting method. The thesis is divided into five chapters, including the introduction and the conclusion. The second chapter concerns to the methodology of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Dana Dluhošová
  • Oponent: Vladimír Kulil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava