JUDr. Olga Dvorská, Ph.D.

Disertační práce

Zásada rovného zacházení, zákaz diskriminace a jejich uplatňování v pracovním právu

The Principle of Equal Treatment, Prohibition of Discrimination and their Application in Labour Law
Anotace:
Jakkoli je člověk a jeho postavení ve společnosti tématem diskutovaným již od starověku, otázka rovnosti všech lidí a s tím související princip rovného zacházení a zákazu diskriminace je problematika stále živá, definitivně nevyřešená a postupně se vyvíjející. Jedná se především o problém sociologický, neboť nerovné postavení určitých jedinců či skupin ve většinové společnosti je mnohdy odrazem hluboce …více
Abstract:
However human being and his position in the society has been very discussed topic since the antiquity the question of all people’s equality and the principle of equal treatment and prohibition of discrimination related to it is still alive, not definitely solved and gradually developing. It is above all the social problem because the unequal position of the certain individuals or groups in the majority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 7. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc., JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta