Michaela JURSOVÁ

Master's thesis

Dozor nad obecně závaznými vyhláškami obcí

Supervision over generally binding ordinance
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena do pěti částí, které se snaží přiblížit problematiku obecně závazných vyhlášek. Dává si za cíl poskytnout čtenáři ucelený pohled od jejich vzniku, přes dozor nad nimi až po finální fázi případného zrušení. V kapitole první a druhé se práce věnuje vymezení obecně závazné vyhlášky a dozorovým mechanismům Ministerstva vnitra České republiky. V následujících dvou se zaměřuje …more
Abstract:
The master thesis is divided into five chapters which are trying to introduce topic of generally binding ordinances. Thesis is setting a goal to provide comprehensive view of creation, supervision up to final stage including eventual cancellation. The first and second chapter is focusing on definition of generally binding ordinance and supervising mechanisms of department of Interior of Czech republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JURSOVÁ, Michaela. Dozor nad obecně závaznými vyhláškami obcí. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/