Michaela JURSOVÁ

Master's thesis

Dozor nad obecně závaznými vyhláškami obcí

Supervision over generally binding ordinance
Anotácia:
Diplomová práce je rozdělena do pěti částí, které se snaží přiblížit problematiku obecně závazných vyhlášek. Dává si za cíl poskytnout čtenáři ucelený pohled od jejich vzniku, přes dozor nad nimi až po finální fázi případného zrušení. V kapitole první a druhé se práce věnuje vymezení obecně závazné vyhlášky a dozorovým mechanismům Ministerstva vnitra České republiky. V následujících dvou se zaměřuje …viac
Abstract:
The master thesis is divided into five chapters which are trying to introduce topic of generally binding ordinances. Thesis is setting a goal to provide comprehensive view of creation, supervision up to final stage including eventual cancellation. The first and second chapter is focusing on definition of generally binding ordinance and supervising mechanisms of department of Interior of Czech republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURSOVÁ, Michaela. Dozor nad obecně závaznými vyhláškami obcí. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/