Dominika Havlová

Bakalářská práce

Gender jako problém na trhu práce

Gender as a problem in the labor market
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce se zaměřením na rodičovskou dovolenou. V teoretické části jsou popsány základy rodinné politiky, legislativní úpravy rodičovské dovolené a rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumnému šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden s muži i ženami, kteří mají zkušenost …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the differences between men and women in the labor market with a focus on parental leave. The theoretical part describes the basics of family policy, legislative adjustments to parental leave and differences between men and women on the labor market. The practical part is devoted to qualitative research using the semi-structured interview method, which was conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/g982x/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě