Veronika ŠMEHLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Pohybové a řečové dovednosti dětí předškolního věku

Movement and speech skills of preschool children
Abstract:
V bakalářské práci jsou zahrnuty jednotlivé pohybové a řečové dovednosti dětí předškolního věku, které jsou podrobně rozepsány v úvodních kapitolách. Dále tato práce vymezuje poruchy jak motoriky, tak řeči, význam pohybu a řeči, vzájemnou propojenost těchto dvou odvětví, jazykové roviny řeči a vliv prostředí na řeč dětí. Praktická část ukazuje výsledky dětí v jednotlivých pohybových a řečových dovednostech …more
Abstract:
In my bachelor thesis there are included individual movement and speech skills of preschool children. In inductory chapters there is more written about them in detail. The bachelor thesis also includes disorders of speech and movement, the meaning of movement and speech and interconnectivity of these topics, linguistic levels and impact of the environment. The practical part includes results of preschool …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMEHLÍKOVÁ, Veronika. Pohybové a řečové dovednosti dětí předškolního věku. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta