Veronika ŠMEHLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Pohybové a řečové dovednosti dětí předškolního věku

Movement and speech skills of preschool children
Anotácia:
V bakalářské práci jsou zahrnuty jednotlivé pohybové a řečové dovednosti dětí předškolního věku, které jsou podrobně rozepsány v úvodních kapitolách. Dále tato práce vymezuje poruchy jak motoriky, tak řeči, význam pohybu a řeči, vzájemnou propojenost těchto dvou odvětví, jazykové roviny řeči a vliv prostředí na řeč dětí. Praktická část ukazuje výsledky dětí v jednotlivých pohybových a řečových dovednostech …viac
Abstract:
In my bachelor thesis there are included individual movement and speech skills of preschool children. In inductory chapters there is more written about them in detail. The bachelor thesis also includes disorders of speech and movement, the meaning of movement and speech and interconnectivity of these topics, linguistic levels and impact of the environment. The practical part includes results of preschool …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2018
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMEHLÍKOVÁ, Veronika. Pohybové a řečové dovednosti dětí předškolního věku. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta