Bc. Andrea Lopatová

Master's thesis

Formy hmotné a nehmotné stimulace zaměstnanců

Forms of tangible and intangible employee's stimulation
Abstract:
Práce se zabývá hmotnými a nehmotnými stimulacemi zaměstnanců. Popsány jsou oblasti mzdové struktury, zaměstnaneckých výhod a ostatních forem motivace zaměstnanců. Cílem je ukázat důležitost těchto aktivit, jejich výsledky a propojení na produktivitu celé společnosti a atmosféru podporující efektivní plnění strategických cílů. Práce je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými postupy …more
Abstract:
The thesis deals with tangible and intangible employee´s stimulations. There are areas of wage structure, employee´s benefits and other forms of employee´s motivation described. The target is to show the importance of those activities, it´s results and link to the productivity of whole company and atmosphere supporting of the effective strategic targets performing. The thesis is divided into the 4 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní