Jiří Fluksa

Bakalářská práce

Tvorba internetových stránek pro penzion a jejich optimalizace pro vyhledávače

Creating Websites for Pension and their Search Engine Optimization
Anotace:
Práce se zabývá tvorbou internetových stránek pro penzion a jejich optimalizací pro vyhledávače. První část popisuje základní implementační nástroje a postupy. Dále je provedena analýza původního stavu webové prezentace a nalezení jejich nedostatků. Na základě tohoto rozboru je provedena tvorba nového vzhledu, funkčnosti a proces optimalizace pro vyhledávače se závěrečným shrnutím dosažených přínosů …více
Abstract:
The work deals with the creation of websites for their pension and search engine optimization. The first part describes the basic implementation tools and techniques. Furthermore, an analysis of the original state website and finding their weaknesses. According to this analysis is performed creating new design, functionality and search engine optimization process with a final summary of the achieved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Rozehnal
  • Oponent: Zdeňka Fingrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava