Theses 

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ – Bc. Renata Binderová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renata Binderová

Bachelor's thesis

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ

Realization health prevention and prevention risk forms behaviour in inveroment primary school

Anotácia: Bakalářská práce pojednává o realizaci zdravotní prevenci v oblasti úrazů, sexuální výchovy a poruch příjmu potravy. Dále je práce zaměřena na výskyt sociálně – patologických jevů, do kterých je zahrnuta prevence šikany, kyberšikany, xenofobie, rasismu, záškoláctví, užívání návykových látek, delikvence a kriminality a patologického hráčství. Teoretická část je rozdělena do jednotlivých kapitol, které stručně přibližují danou problematiku. Kvalitativní výzkum poskytuje informace o realizaci prevence v prostředí základních škol. Získaná data jsou analyzována pomocí otevřeného kódování.

Abstract: The thesis deals with the implementation of health prevention on injuries, sexual education and eating disorders. It is also focused on the occurrence of socially - pathological phenomena in which is included the prevention of bullying, cyber bullying, xenophobia, racism, truancy, substance abuse, delinquency and crime and compulsive gambling. The theoretical part is divided into chapters, which are briefly describing the topics. Qualitative research provides information on the implementation of prevention in elementary schools. Gathered data are analyzed using open coding.

Kľúčové slová: rizikové chování, prevence, školní metodik prevence, zdraví risk behaviour, prevention, school metodic prevention, health

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 21:04, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz