Theses 

Sport jako nástroj sociální inkluze: sport pro všechny – Mgr. Dita Krčmová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Dita Krčmová

Bakalářská práce

Sport jako nástroj sociální inkluze: sport pro všechny

Sport as a Tool of Social Inclusion: Sport for All

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny“ se zabývá inkluzivní rolí sportu se zaměřením na ideu sportu pro všechny. Tuto ideu popisuje v historicko-politického a sociálního kontextu a sleduje její vývoj. V první, teoretické části práce, je vysvětlen pojem sport a jeho pojetí jakožto sociálního fenoménu. Dále jsou představeny koncepty socializace, sociální exkluze a sociální inkluze. Následně je sport nahlížen ve vazbě na tyto sociálně-vědné koncepty. Druhá část práce se věnuje konceptu sport pro všechny. Představuje historický vývoj této idey a její implementaci v příslušných dokumentech, kterými jsou „Evropská charta sportu pro všechny“ pro členské státy Evropské unie a „Národní program rozvoje sportu pro všechny“ platný pro Českou republiku. Podrobně se pak věnuje jednotlivým sportovním organizacím působícím na území České republiky, které jsou na myšlence sportu pro všechny založeny. Jsou jimi občanská sdružení Česká asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská a Orel. Pozornost je upřena především na jejich historický vývoj, stanovy, cíle, rozsah činnosti a nabídku sportovních aktivit. Práce tyto organizace porovnává na základě některých kvantitativních charakteristik.

Abstract: The issue of the bachelor thesis „Sport as a tool of social inclusion: Sport for all“ is inclusive role of sport. Main idea of this thesis is sport for all and it is described in historical-political and social context and it examines its development. At first, the theoretical part of the work explains the idea of sport and its conception as social phenomenon. Then the ideas of socialization, social exclusion and social inclusion are presented. In consequence the sport is examined in relation with these social concepts. The second part of thesis applies to concept of sport for all. It brings this idea in historical development and its implementation in appropriate documents, which are „European charter of sport for all“ for European Union member states and „National program for development of sport for all“ valid for Czech republic. It closely applies to czech sport organizations, which are based on the idea spor for all. These organizations are „Česká asociace Sport pro všechny“, „Česká obec sokolská“ and „Orel“. Their historical development, regulations, aims, extent of activity and offer of sport activities are main points of the examination. Basic quantitative characteristic of these organizations are compared.

Klíčová slova: sport pro všechny, sociální inkluze, sociální exkluze, socializace, Sokol, ČASPV, Orel / sport for all, social inclusion, social exclusion, socialization, Orel

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 23:03, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz