Theses 

Změna intenzity bažení po jídle v závislosti na redukci hmotnosti – Iva BAJGAROVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Iva BAJGAROVÁ

Master's thesis

Změna intenzity bažení po jídle v závislosti na redukci hmotnosti

CHANGE IN INTENSITY OF THE FOOD CRAVING DEPENDING ON THE WEIGHT REDUCTION

Abstract: Diplomová práce se zabývá zkoumáním změn intenzity bažení po jídle během intervenčního programu pro redukci hmotnosti. V teoretické části jsou sumarizovány poznatky o příčinách a důvodech projevu bažení po jídle při snižování hmotnosti a techniky jeho zvládání. Výzkumná část se zabývá zjišťováním, zda došlo ke změně jednotlivých faktorů bažení po jídle během tříměsíční intervence pro redukci hmotnosti a zda velikost této změny závisela na velikosti změn v antropometrických parametrech. Výzkumný soubor byl složen ze 101 žen, které dokončily tříměsíční program pro redukci hmotnosti. Dietní plán výzkumného souboru byl sestaven na podkladě konkrétního metabolického typu každého jedince. Energetická restrikce byla stanovena na 500 kcal/den s docílením hmotnostního úbytku 0,5 kg/týden. Změna hmotnosti a složení těla byla měřena metodou bioimpedance. Intenzita bažení po jídle byla hodnocena vyplněním české verze dotazníku neodolatelné chuti k jídlu G-FCQ-T. Hodnoty všech proměnných při úvodním, kontrolním a výstupním měření byly statisticky vyhodnoceny. Jednosměrná analýza rozptylu ANOVA potvrdila statisticky významnou změnu všech sledovaných antropometrických parametrů, jednotlivých faktorů bažení po jídle i celkového skóre bažení. Naopak nebyla prokázána závislosti mezi velikostí změny v antropometrických parametrech a celkového skóre bažení po jídle.

Abstract: This thesis studies changes of food craving intensity during an interventional weight loss program. The theoretical part summarises the findings of the causes and reasons of food craving during weight reduction. The practical part deals with the detection, if there is a change of the individual factors of food craving during the three-month intervention for weight reduction and whether the size of this change depended on the size of the changes in the antropometric parameters. The research file was composed of 101 women who had completed a three-month program for weight reduction. The diet plan was build based on a metabolic type of each individual. Energy restriction was set at 500 kcal/day with a weight loss of 0.5 kg per week. The changes in weight and internal body were measured by the bioimpedance method. The intensity of food craving was researched by using G-FQC-T questionnaire. The values during the entry, control and exit measurement process were statistically evaluated. One-way analysis of variance ANOVA confirmed a statistically significant change in all the monitored antropometric parameters, the individual factors of food craving, and the total score of craving. On the contrary, there has not been demonstrated dependence between the size of the changes in the antropometric parameters and the total score of food craving.

Keywords: bažení po jídle, dotazník bažení po jídle, regulace příjmu potravy, závislost na jídle, dieta, redukce hmotnosti, kalorická restrikce

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
  • Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

The right form of listing the thesis as a source quoted

BAJGAROVÁ, Iva. Změna intenzity bažení po jídle v závislosti na redukci hmotnosti. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 20:34, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz