Theses 

Měření pomocí GNSS stanice a porovnání přesnosti výsledků. – Tomáš Holan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Holan

Diplomová práce

Měření pomocí GNSS stanice a porovnání přesnosti výsledků.

Measurement using a GNSS station and comparison of the accuracy of the results.

Anotace: Diplomová práce se zabývá postupy a výstupy měření pomocí Globálního navigačního satelitního systému, především pak vyhodnocením přesnosti výsledků vycházejících z měření a porovnáním těchto výsledků se získanými digitálními modely terénu. Práce je rozdělena do tří částí. Část teoretická pojednává o výběru vhodného zařízení pro měření terénu, seznámení s funkcemi a uživatelským rozhraním tohoto zařízení. Na uvedenou část navazuje úsek teoreticko-praktický, který pojednává o možnostech výstupů z měření, konkrétně o digitálních modelech terénu. Závěrečnou částí, je část praktická. Ta popisuje postup měření terénu, získané výsledky a jejich zapracování do modelu terénu. Závěr praktické části naplňuje stanovený cíl, tedy porovnání výsledků získaných matematickým výpočtem a výsledků z měření. Součástí práce jsou také získané modely terénu s vazbou na možné využití měřených dat pro eliminaci matematických výpočtů.

Abstract: The diploma thesis deals with the procedures and outputs of the measurements using the Global Navigation Satellite System, especially by evaluating the accuracy of the results obtained from the measurements and comparing these results with the obtained digital terrain models. The work is divided into three parts. The theoretical part is about selecting a suitable terrain measurement device, getting to know the features and user interface of this device. This part follows the theoretical-practical section, which deals with the possibilities of measurement outputs, namely digital terrain models. The final part is a practical part. It describes the procedure of measuring the terrain, the results obtained and their incorporation into the terrain model. The conclusion of the practical part fulfills the stated objective, ie the comparison of the results obtained by the mathematical calculation and the results from the measurement. Also included are terrain models that are linked to the use of measured data to eliminate mathematical computations.

Klíčová slova: GNSS stanice, měření, výpočty, CAD systém, analýza, počítač, terén, mapy, výsledky, transformace, technologie, zeměměřičství, model terénu, měřený bod

Keywords: GNSS station, measurement, calculations, CAD system, analysis, computer, terrain, maps, results, transformation, technology, surveying, terrain model, measured point

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Neustupa
  • Oponent: Kateřina Švandrlíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:54, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz