Martin Gaier

Diplomová práce

Počítání objektů ve videosekvencích

Counting Objects in Video Sequences
Anotace:
Motivem vzniku této práce bylo vytvoření webového rozhraní pro počítání objektů ve video sekvencích za pomoci Python skriptů. Skripty implementují několik metod sledování objektu a následné detekce přejetí čáry. Jelikož skripty pracují s neuronovými sítěmi a mohou vyžadovat trénování, je ve webovém rozhraní implementováno ukládání a generování datasetů. Generování probíhá za pomoci sítí GAN. Skripty …více
Abstract:
The motive for creation of this work was to create a web interface for counting objects in video sequences using Python scripts. The scripts implement several methods of object tracking and subsequent line crossing detection. Because scripts work with neural networks and may require training, storage and generation of datasets is implemented in the web interface. Generation takes place with the help …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Gaura
  • Oponent: Radovan Fusek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika