Martina Cíchová

Diplomová práce

Návrh hodnotenia výkonnosti podniku s podporou ERP systému

A Proposal of Performance Evaluation for a Company with the ERP System Support
Anotace:
Cieľom práce je vytvorenie podkladov pre návrh implementácie nového podnikového ERP s možnosťou sledovania a hodnotenia výkonnosti podniku. Teoretická časť je tvorená popisom kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), pojmu informačný systém a špeciálny IS ERP. Jej súčasťou je aj predstavenie konkrétnej firmy, jej organizačnej štruktúry, podnikateľskej činnosti a politiky akosti. Výsledkom praktickej …více
Abstract:
The goal of this thesis is to create documents for the proposal of the implementation of the new corporate ERP system with possibility to monitor and evaluate their business performance. The theoretical part describes the key performance indicators (KPI), information system and specific type of the information system ERP. Third part of the thesis is concerned with description of the selected company …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Franek
  • Oponent: Martin Huf

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava