Theses 

Marketingová komunikační kampaň na vybraný projekt – Ing. Lucie Drábová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lucie Drábová

Bachelor's thesis

Marketingová komunikační kampaň na vybraný projekt

Marketing communication campaign for selected project

Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení nástrojů marketingového mixu a následná realizace marketingové komunikační kampaně a její opětovné vyhodnocení. Důvodem pro volbu tohoto tématu byl můj osobní vztah ke zdravému životnímu stylu. V teoreticko-metodologické části jsem se zabývala základními pojmy z oblasti marketingu, jako je například marketing, marketingový mix, marketingová strategie, marketingový plán a jeho fáze. V aplikační části byla vytvořena marketingová komunikační kampaň zaměřená na propagaci zdravého životního stylu. Hypotéza, kterou jsem stanovila v úvodu – že se po zjištění potřebných informací vytvořenou marketingovou komunikační kampaní podaří najít optimální využití marketingových nástrojů při propagaci zdravého životního stylu ve zvoleném podniku, se potvrdila

Abstract: The goal of the submitted thesis is evaluation of marketing mix tools and subsequent realization of marketing communication‘s campaign and its re-evaluation. The reason for selection of this topic was my personal relationship with a healthy lifestyle. In the theoretic-methodological part I’m dealing with a basic conception from marketing spere as for example marketing, marketing mix, marketing strategy, marketing plan and its periods. In the application part have been created marketing communicaton‘s campaign focused on advertising of healthy lifestyle. Hypothesis, which I determinated at the beginning – after recognition of necessary informations with created marketing communication’s campaign it would be possible to find optimal usage of marketing tools during advertising of healthy lifestyle in a specific firm, was confirmed.

Keywords: Marketing, lokální marketingový výzkum, marketingový mix, marketingová kampaň, segmentace trhu. Marketing, local marketing research, marketing mix, marketing campaign, market segmentation. Marketing, segmentace trhu.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Kateřina Tomšíková
  • Reader: Ing. Mária Čidlová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 02:33, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz