Theses 

Marketingová komunikační kampaň na vybraný projekt – Ing. Lucie Drábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lucie Drábová

Bachelor's thesis

Marketingová komunikační kampaň na vybraný projekt

Marketing communication campaign for selected project

Anotácia: Hlavním cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení nástrojů marketingového mixu a následná realizace marketingové komunikační kampaně a její opětovné vyhodnocení. Důvodem pro volbu tohoto tématu byl můj osobní vztah ke zdravému životnímu stylu. V teoreticko-metodologické části jsem se zabývala základními pojmy z oblasti marketingu, jako je například marketing, marketingový mix, marketingová strategie, marketingový plán a jeho fáze. V aplikační části byla vytvořena marketingová komunikační kampaň zaměřená na propagaci zdravého životního stylu. Hypotéza, kterou jsem stanovila v úvodu – že se po zjištění potřebných informací vytvořenou marketingovou komunikační kampaní podaří najít optimální využití marketingových nástrojů při propagaci zdravého životního stylu ve zvoleném podniku, se potvrdila

Abstract: The goal of the submitted thesis is evaluation of marketing mix tools and subsequent realization of marketing communication‘s campaign and its re-evaluation. The reason for selection of this topic was my personal relationship with a healthy lifestyle. In the theoretic-methodological part I’m dealing with a basic conception from marketing spere as for example marketing, marketing mix, marketing strategy, marketing plan and its periods. In the application part have been created marketing communicaton‘s campaign focused on advertising of healthy lifestyle. Hypothesis, which I determinated at the beginning – after recognition of necessary informations with created marketing communication’s campaign it would be possible to find optimal usage of marketing tools during advertising of healthy lifestyle in a specific firm, was confirmed.

Kľúčové slová: Marketing, lokální marketingový výzkum, marketingový mix, marketingová kampaň, segmentace trhu. Marketing, local marketing research, marketing mix, marketing campaign, market segmentation. Marketing, segmentace trhu.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Kateřina Tomšíková
  • Oponent: Ing. Mária Čidlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 4. 2019 14:37, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz