Theses 

Učení se zkušeností u lidí s Aspergerovým syndromem: interpretativní fenomenologická analýza – Mgr. Matej Žitňanský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Matej Žitňanský

Bakalářská práce

Učení se zkušeností u lidí s Aspergerovým syndromem: interpretativní fenomenologická analýza

How People with Asperger's Syndrome Learn from Experience: Interpretative Phenomenological Analysis

Anotace: Tato práce se zabývá zkušenostním učením u dospělých lidí s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem. Je zaměřena na žitou zkušenost těchto lidí, jejich postoj k experimentování a zkoušení čehokoliv nového. První část popisuje autismus a Aspergerův syndrom z historického hlediska, příznaky a diagnostiku Aspergerova syndromu se zaměřením na sociální stránku a schopnost fungování ve společnosti. Druhá část popisuje teorie zkušenostního učení podle Deweye a Kolba a informální učení. Výzkumná část této práce popisuje postup získávání dat v kvalitativním výzkumném modelu. Vychází se zde z polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, získaná data jsou následně analyzována metodou IPA. Její výstupy se promítají ve formě tzv. "hlavních témat" každého respondenta, která jsou vždy důsledně zakotvena v konkrétních datech z rozhovorů. Závěr práce je věnován stručnému popisu společných témat u respondentů, a kritické diskusi nad zjištěnými výsledky a jejími přínosy pro pedagogický výzkum.

Abstract: This thesis deals with experiential learning of adults who have been diagnosed with Asperger's syndrome. It focuses on the lived experience of these people, their approach to experimenting and trying new activities. The first section describes autism and Asperger's syndrome within the historical context, symptoms and diagnosis of Asperger's syndrome - with the focus on social dimension and the ability to function in society. The second section describes experiential learning theories as described by Dewey and Kolb and informal learning. The empirical section describes data collection in qualitative research. It is based on semi-structured in-depth interviews; gathered data is then analyzed using the Interpretative phenomenological analysis (IPS) method. Its outcomes are structured as "main themes" of each respondent individually, which are based in concrete data from the interviews. The conclusion briefly summarizes the results, commonalities across cases and finally discusses the results and implication for further research.

Klíčová slova: zkušenost, zkušenostní učení, sociální učení, interpretativní fenomenologická analýza, IPA, Aspergerův syndrom, dospělí lidé, experiment, experimentování, úspěch, neúspěch

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz