Bc. Karolína Dúhová

Diplomová práce

Fylogeneze a geometrická morfometrie lebek vybraných druhů rodu Apodemus (Rodentia: Murinae)

Phylogeny and cranial geometric morphometry of selected Apodemus species (Rodentia: Murinae)
Anotace:
Myšice rodu Apodemus jsou běžné hlodavce obývající Palearktický region. Problémy mezidruhové variability a vztahů v rámci rodu nejsou navzdory významu zástupců (běžné hlodavce škodlivé v zemědělství a nesoucí zoonózy) dostatečně vyřešeny. Cílem této práce bylo prozkoumat fylogenezi a lebeční morfologii vybraných druhů rodu Apodemus. Výsledky práce přispívají k pochopení fylogenetické nebo morfologické …více
Abstract:
Apodemus is common genus inhabiting the Palearctic region. Problem of interspecific variability of the genus is not sufficiently solved despite the importance of species (common pests carrying zoonoses). The aim of this work was to investigate phylogeny and cranial morphology of selected Apodemus species.The results of this work contribute to the understanding of phylogenetic or morphological interspecific …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Adam Konečný, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta